Registru proiecte de hotarari pe anul 2020

NumarDataProiect de hotarare
121.01.2020PROIECT DE HOTARARE PRIVIND INTABULAREA DREPTULUI DE PROPRIETATE ASUPRA IMOBILULUI ”CINEMATOGRAFUL FLACĂRA” ÎN EVIDENTELE DE PUBLICITATE IMOBILIARĂ, ÎN FAVOAREA ORAȘULUI LUDUȘ - DOMENIUL PUBLIC
221.01.2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ÎNDREPTAREA ERORII MATERIALE DIN CUPRINSUL HOTĂRÂRII NR. 140 DIN 18.08.2005 ȘI AL HOTĂRÂRII NR. 30 DIN 28.02.2008
321.01.2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA PROGRAMULUI UNITAR DE ACȚIUNE DE COMBATERE A VECTORILOR ÎN ORAȘUL LUDUȘ
421.01.2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ORGANIZAREA REȚELEI ȘCOLARE A UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR DE STAT A ORAȘULUI LUDUȘ, PENTRU ANUL ȘCOLAR 2020 – 2021
522.01.2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ACTUALIZAREA SALARIILOR DE BAZĂ PENTRU FUNCȚIONARII PUBLICI ȘI PERSONALUL CONTRACTUAL DIN CADRUL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI ORAȘULUI LUDUȘ
622.01.2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA ORGANIGRAMEI ȘI A STATULUI DE FUNCȚII PENTRU APARATUL DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI ORAȘULUI LUDUȘ
1222.01.2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND REGLEMENTAREA DE ACORDARE A FACILITĂȚILOR LA TRANSPORTUL PUBLIC LOCAL DESFĂȘURAT PE RAZA ORAȘULUI LUDUȘ, PENTRU CATEGORIILE DE PERSOANE BENEFICIARE
1328.01.2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ÎNTOCMIREA ȘI EVIDENȚA ÎN FORMAT ELECTRONIC A REGISTRULUI AGRICOL AL ORAȘULUI LUDUȘ
1428.01.2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND COMPLETAREA REGULAMENTULUI DE FUNCȚIONARE A PATINOARULUI MOBIL ARTIFICIAL DIN ORAȘUL LUDUȘ, STR. PIEȚII
15 07.02.2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INVESTIȚII ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU PROIECTUL „MODERNIZAREA, EXTINDEREA ȘI ECHIPAREA LICEULUI TEHNOLOGIC NR. 1
2914.02.2020PROIECT DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2020
1719.02.2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ALIPIREA IMOBILULUI APARȚINÂND ORAȘULUI LUDUȘ, ÎNSCRIS ÎN CF NR. 57655 ȘI CF NR. 57768
1919.02.2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND PRELUNGIREA UNOR CONTRACTE DE ÎNCHIRIERE AVÂND CA OBIECT FOLOSINȚA APARTAMENTELOR CONSTRUITE PRIN AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU LOCUIȚE
2019.02.2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA LISTEI CU PRIVIRE LA STABILIREA ORDINII DE PRIORITATE ÎN SOLUȚIONAREA CERERILOR DE LOCUINȚE CONSTRUITE PRIN A.N.L.
2119.02.2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA COOPERĂRII ÎNTRE UAT LUDUȘ ȘI INSPECTORATUL DE POLIŢIE JUDEŢEAN MUREŞ
2219.02.2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA TARIFELOR PENTRU PRESTĂRILE DE SERVICII CU MIJLOACELE AUTO, UTILAJELE ȘI ECHIPAMENTELE DIN DOTAREA DIRECȚIEI „DRUMURI, INTERVENȚII, TRANSPORT ȘI ZONE VERZI” PRECUM ȘI TARIFE PENTRU PRESTAȚIILE SPECIFIC REALIZATE DE CĂTRE AUTORITATEA DE AUTORIZARE DIN CADRUL PRIMĂRIEI ORAȘULUI LUDUȘ
2319.02.2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA PLANULUI DE ACȚIUNI PE ANUL 2020 CUPRINZÂND LUCRĂRILE CE TREBUIE EXECUTATE DE CĂTRE BENEFICIRII LEGII 416/2001
2419.02.2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA ORGANIGRAMEI ȘI A STATULUI DE FUNCȚII PENTRU APARATUL DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI ORAȘULUI LUDUȘ
2624.02.2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ÎNSCRIEREA DREPTULUI DE PROPRIETATE AL ORAȘULUI LUDUȘ – DOMENIUL PUBLIC ASUPRA IMOBILULUI EVIDENȚIAT ÎN C.F. NR. 56029 LUDUȘ, NR. CAD. 56029
2724.02.2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ÎNSCRIEREA DREPTULUI DE PROPRIETATE AL ORAȘULUI LUDUȘ – DOMENIUL PUBLIC ASUPRA IMOBILULUI EVIDENȚIAT ÎN C.F. NR. 56028 LUDUȘ, NR. CAD. 56028
2824.02.2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ÎNSCRIEREA DREPTULUI DE PROPRIETATE AL ORAȘULUI LUDUȘ – DOMENIUL PUBLIC ASUPRA IMOBILULUI EVIDENȚIAT ÎN C.F. NR. 56030 LUDUȘ, NR. CAD. 56030
2924.02.2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ÎNSCRIEREA IMOBILULUI „ȘCOALA GENERALĂ GHEJA” ÎN EVIDENŢELE DE PUBLICITATE IMOBILIARĂ, ÎN PROPRIETATEA ORAŞULUI LUDUŞ – DOMENIUL PUBLIC
3024.02.2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ACTUALIZAREA DATELOR IMOBILULUI ÎNSCRIS ÎN CF NR. 50128 LUDUȘ, NR. CAD. 1168
3124.02.2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND MANDATUL ACORDAT REPREZENTANTULUI AUTORITĂȚII DE A VOTA ÎN ADUNAREA GENERALĂ A A.D.I. „AQUA INVEST MUREȘ” AJUSTAREA/MODIFICARE PREȚURILOR LA APĂ POTABILĂ ȘI A TARIFELOR LA CANALIZARE – EPURARE PE ARIA DE OPERARE A S.C. COMPANIA AQUASERV S.A.
3223.03.2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA PROCEDURII DE PUBLICARE A LISTEI DEBITORILOR PERSOANE JURIDICE CARE ÎNREGISTREAZĂ OBLIGAȚII FISCALE RESTANTE LA BUGETUL LOCAL AL ORAȘULUI LUDUȘ
3323.03.2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2020 ȘI A BILANȚULUI CONTABIL PE ANUL 2019 AL SOCIETĂȚII ADMINISTRATIV SERV LUDUȘ S.R.L.
6624.03.2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND NEASUMAREA RESPONSABILITĂȚII ORGANIZĂRII ȘI DERULĂRII LA NIVEL LOCAL A PROCEDURILOR DE ATRIBUIRE A CONTRACTELOR/ACORDURILOR-CADRU DE PRESTARE A SERVICIILOR PENTRU DERULAREA MĂSURILOR EDUCATIVE, AFERENTE PROGRAMULUI, PENTRU ANUL ȘCOLAR 2020 – 2021
6825.03.2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL
6926.03.2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA ORGANIGRAMEI ȘI A STATULUI DE FUNCȚII PENTRU APARATUL DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI ORAȘULUI LUDUȘ
7022.04.2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA LIT. A, ALIN. (1) DIN ANEXA NR.7 LA HCL NR. 45 DIN 23 APRILIE 2019
7122.04.2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND INDEXAREA IMPOZITELOR ȘI TAXELOR LOCALE ȘI A ALTOR TAXE ASIMILATE ACESTORA, PRECUM ȘI A LIMITELOR AMENZILOR PENTRU ANUL 2021
7822.04.2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ÎNCETAREA APLICABILITĂȚII HOTĂRÂRII NR. 221 DIN 19 OCTOMBRIE 2010
7922.04.2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ÎNCETAREA APLICABILITĂȚII HOTĂRÂRII NR. 222 DIN 19 OCTOMBRIE 2010
8022.04.2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ÎNSUȘIREA „NOTIFICĂRII DE ÎNCĂLCARE” REFERITOARE LA CONTRACTUL DE DELEGARE A GESTIUNII ACTIVITĂȚILOR DE COLECTARE ȘI TRANSPORT A DEȘEURILOR MUNICIPALE ȘI A ALTOR FLUXURI DE DEȘEURI, COMPONENTE ALE SERVICIULUI DE SALUBRIZARE AL JUDEȚULUI MUREȘ, NR. 832 DIN 27.03.2019, ZONA 1 SÂNPAUL, JUDEȚUL MUREȘ
8122.04.2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PENTRU APROBAREA PLANULUI ANUAL DE ACȚIUNE PRIVIND SERVICIILE SOCIALE ADMINISTRATE ȘI FINANȚATE DIN BUGETUL CONSILIULUI LOCAL AL ORAȘULUI LUDUȘ PENTRU ANUL 2020
8222.04.2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL
8327.04.2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA PLANULUI DE ORDINE ȘI SIGURANȚĂ PUBLICĂ AL BIROULUI POLIȚIA LOCALĂ LUDUȘ PENTRU ANUL 2020
8420.05.2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE A PARCĂRILOR PUBLICE DE REȘEDINȚĂ AFLATE PE RAZA ORAȘULUI LUDUȘ
8520.05.2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND NORMELE PENTRU EXECUȚIA LUCRĂRILOR TEHNICO-EDILITARE PE DOMENIUL PUBLIC DIN ORAȘUL LUDUȘ
8620.05.2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL
8726.05.2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI ACTUALIZAȚI PENTRU PROIECTUL „REABILITARE, MODERNIZARE, EXTINDERE ȘI DOTARE CASĂ DE CULTURĂ DIN ORAȘUL LUDUȘ, JUD. MUREȘ
8826.05.2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA ANEXEI NR.1 LA HOTĂRÂREA NR. 15 DIN 10.02.2020
8926.05.2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI ACTUALIZAȚI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „MODERNIZARE STRĂZI APROXIMATIV 9 KM ORAȘUL LUDUȘ, JUDEȚUL MUREȘ - ETAPA I
9024.06.2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND DEZMEMBRAREA IMOBILULUI ÎNSCRIS ÎN CF NR. 54106 LUDUȘ
9124.06.2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND DEZMEMBRAREA IMOBILULUI ÎNSCRIS ÎN CF NR. 56029 LUDUȘ
9224.06.2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND DEZMEMBRAREA IMOBILULUI ÎNSCRIS ÎN CF NR. 56030 LUDUȘ
9324.06.2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA COMPONENŢEI COMISIEI DE EVALUARE PENTRU CONCESIONAREA BUNURILOR PROPRIETATE PUBLICĂ
9424.06.2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA HOTĂRÂRII NR. 242 DIN 20.10.2009, PRIN CARE S-A APROBAT COMPONENŢA COMISIEI PENTRU STABILIREA ORDINII DE PRIORITATE ÎN SOLUŢIONAREA CERERILOR DE LOCUINŢE SOCIALE ŞI DE LOCUINŢE DIN FONDUL LOCATIV DE STAT ŞI REPARTIZAREA ACESTORA
9524.06.2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND COMPLETAREA HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL NR. NR. 85 DIN 26 MAI 2020
9824.06.2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI SERVICIULUI DE ILUMINAT PUBLIC DIN ORAȘUL LUDUȘ
9924.06.2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND STABILIREA MODALITĂŢII DE ADMINISTRARE A SERVICIULUI DE ILUMINAT PUBLIC DIN ORAȘUL LUDUȘ
10024.06.2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA CAIETULUI DE SARCINIAL SERVICIULUI DE ILUMINAT PUBLIC DIN ORAȘUL LUDUȘ
10124.06.2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PENTRU MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA HCL NR. 66/2016 PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI SERVICIULUI PUBLIC DE SALUBRIZARE A LOCALITĂȚILOR DIN JUDEȚUL MUREȘ
10224.06.2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PENTRU APROBAREA METODOLOGIEI PRIVIND ACORDAREA UNUI AJUTOR FINANCIAR FAMILIILOR PENTRU PLATA SERVICIILOR OFERITE DE BONĂ
10324.06.2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ACTUALIZĂRII ORGANIGRAMEI SPITALULUI ORĂȘENESC „DR. VALER RUSSU” LUDUȘ
10424.06.2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL
10530.06.2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA CONTRACTĂRII DE CĂTRE ORAȘUL LUDUȘ A UNEI FINANȚĂRI RAMBURSABILE INTERNE ÎN VALOARE DE MAXIM 9.000.000 LEI PENTRU ASIGURAREA FONDURILOR NECESARE IMPLEMENTĂRII UNOR OBIECTIVE DE INTERES PUBLIC LOCAL CO-FINANȚATE DIN FONDURI EUROPENE
10630.06.2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA CONTRACTĂRII DE CĂTRE ORAȘUL LUDUȘ A UNEI FINANȚĂRI RAMBURSABILE INTERNE ÎN VALOARE DE MAXIM 1.700.000 LEI PENTRU ASIGURAREA FONDURILOR NECESARE IMPLEMENTĂRII UNOR OBIECTIVE DE INTERES PUBLIC LOCAL
10730.06.2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ALIPIREA IMOBILELOR APARȚINÂND ORAȘULUI LUDUȘ, ÎNSCRISE ÎN CF NR. 54757, CF NR. 56805, CF NR. 56891 ȘI CF NR. 56892
10830.06.2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INVESTIȚII ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU PROIECTUL „CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE ÎN CLĂDIRILE REZIDENȚIALE DIN ORAȘUL LUDUȘ - COMPONENTA 1 DECEMBRIE 1918, NR.19”
10921.07.2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA PROCEDURII DE ACORDARE A UNOR FACILITĂȚI LA PLATA IMPOZITULUI ANUAL PE CLĂDIRI ȘI A TAXEI LUNARE PE CLĂDIRI
11021.07.2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA NOTEI CONCEPTUALE PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „CINEMATOGRAF FLACĂRA DIN LUDUȘ”
11121.07.2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA TEMEI DE PROIECTARE PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „CINEMATOGRAF FLACĂRA DIN LUDUȘ”
11221.07.2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND PREDAREA CĂTRE MINISTERUL LUCRĂRILOR PUBLICE, DEZVOLTĂRII ȘI ADMINISTRAȚIEI, PRIN COMPANIA NAȚIONALĂ DE INVESTIȚII „C.N.I”. S.A., A AMPLASAMENTULUI ȘI ASIGURAREA CONDIȚIILOR ÎN VEDEREA EXECUTĂRII OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII „CINEMATOGRAF FLACĂRA DIN LUDUȘ”
11321.07.2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA HOTĂRÂRII NR. 35 DIN 29.07.2008, PRIN CARE A FOST ÎNFIINŢATĂ COMISIA DE CIRCULAŢIE RUTIERĂ A ORAŞULUI LUDUŞ
11921.07.2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI DE EXPLOATARE A IMOBILULUI „PARCUL TINERETULUI” DIN ORAȘUL LUDUȘ
12021.07.2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA ORGANIGRAMEI ȘI A STATULUI DE FUNCȚII PENTRU APARATUL DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI ORAȘULUI LUDUȘ
12121.07.2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA CONTULUI DE EXECUȚIE AL BUGETULUI LOCAL AL ORAȘULUI LUDUȘ LA 30 IUNIE 2020
12227.07.2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL
12327.07.2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND DEZMEMBRAREA IMOBILULUI ÎNSCRIS ÎN CF NR.57436 LUDUȘ
12427.07.2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA ANEXEI NR. 1 LA HOTĂRÂREA NR. 107 DIN 29 IUNIE 2020
12606.08.2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PENTRU REVOCAREA H.C.L. NR. 120/28.07.2020 PRIVIND MODIFICAREA ORGANIGRAMEI ȘI A STATULUI DE FUNCȚII PENTRU APARATUL DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI ORAȘULUI LUDUȘ
12706.08.2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL
13019.08.2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND STABILIREA DENUMIRII UNEI STRĂZI NOU CREATE, AFLATE ÎN CONTINUAREA UNEI STRĂZI EXISTENTE
13119.08.2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PENTRU COMPLETAREA HCL NR. 12/2020 PRIVIND REGLEMENTAREA ACORDĂRII FACILITĂȚILOR LA TRANSPORTUL PUBLIC LOCAL DESFĂȘURAT PE RAZA ORAȘULUI LUDUȘ, MODIFICATĂ ȘI COMPLETATĂ
13224.08.2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND DESEMNAREA REPREZENTANȚILOR ÎN CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL GRĂDINIȚEI „CĂSUȚA FERMECATĂ” LUDUȘ
13324.08.2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND DESEMNAREA REPREZENTANȚILOR ÎN CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL LICEULUI TEHNOLOGIC NR. 1 LUDUȘ
13424.08.2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND DESEMNAREA REPREZENTANȚILOR ÎN CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL ȘCOLII GIMNAZIALE „IOAN VLĂDUȚIU” LUDUȘ
13524.08.2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND DESEMNAREA REPREZENTANȚILOR ÎN CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL ȘCOLII GIMNAZIALE NR. 1 LUDUȘ
13624.08.2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA RAPORTULUI CONTABIL LA DATA DE 30.06.2020 AL SOCIETĂȚII ADMINISTRATIV SERV LUDUȘ S.R.L.
13724.08.2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL
13815.09.2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE AL CONSILIULUI LOCAL AL ORAȘULUI LUDUȘ
13915.09.2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PENTRU APROBAREA REGULAMENTULUI PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL OBȚINUTE PRIN UTILIZAREA „SISTEMULUI PORTABIL DE ÎNREGISTRARE VIDEO ȘI AUDIO – AMC 1018”, MODUL DE FOLOSIRE ȘI ÎNTREȚINEREA ACESTUIA DE CĂTRE PERSONALUL BIROULUI POLIȚIA LOCALĂ LUDUȘ
14416.09.2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA ORGANIGRAMEI ȘI A STATULUI DE FUNCȚII PENTRU APARATUL DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI ORAȘULUI LUDUȘ
14518.09.2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ÎNSUȘIREA RAPORTULUI DE EVALUARE PENTRU BUNURILE MOBILE SCOASE DIN FUNCȚIUNE ȘI CASATE, AFLATE ÎN PROPRIETATEA UNITĂȚII ADMINISTRATIV-TERITORIALE LUDUȘ, PRECUM ȘI APROBAREA VALORIFICĂRII ACESTORA
14621.09.2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL
14721.09.2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ORGANIZĂRII EVENIMENTULUI „NUNTA DE AUR” ȘI ALOCAREA SUMEI DE 20.000 LEI DE LA BUGETUL LOCAL PENTRU A SĂRBĂTORI FAMILIILE CARE ANIVERSEAZĂ 50 DE ANI DE CĂSĂTORIE
14822.09.2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND PRELUAREA TEMPORARĂ DE CĂTRE ORAȘUL LUDUȘ A DREPTULUI DE FOLOSINȚĂ GRATUITĂ PENTRU IMOBILUL – TEREN ȘI CLĂDIRE CU DESTINAȚIE CREȘĂ ȘI GRĂDINIȚĂ DIN STR.VÂNĂTORILOR, NR.1, IMOBIL CARE APARȚINE EPARHIEI REFORMATE DIN ARDEAL ÎN PARTENERIAT CU PAROHIA REFORMATĂ LUDUȘ
14922.09.2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ATRIBUIREA CĂTRE ASOCIEREA S.C. ELECTRIC RĂSĂRITULUI S.R.L (LIDER) – S.C. ELBI ENERGY PROJECTS S.R.L. (ASOCIAT) - S.C. ELBI ELECTRIC & LIGHTING S.R.L. (TERȚ SUSȚINĂTOR), REPREZENTATĂ PRIN LIDERUL ASOCIERII DESEMNAT - S.C. ELECTRIC RĂSĂRITULUI S.R.L, A CONTRACTULUI DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIULUI DE ILUMINAT PUBLIC DIN ORAȘUL LUDUȘ
15027.10.2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ORGANIZAREA ȘI ALEGEREA MEMBRILOR COMISIILOR DE SPECIALITATE ALE CONSILIULUI LOCAL AL ORAȘULUI LUDUȘ
15127.10.2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ALEGEREA VICEPRIMARULUI ORAȘULUI LUDUȘ
15204.11.2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA PROCEDURII DE ANULARE A ACCESORIILOR AFERENTE OBLIGAȚIILOR BUGETARE PRINCIPALE RESTANTE LA DATA DE 31 MARTIE 2020 INCLUSIV, DATORATE BUGETULUI LOCAL DE CĂTRE CONTRIBUABILII DE PE RAZA ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ A ORAȘULUI LUDUȘ
15304.11.2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI ACTUALIZATE „REGISTRUL LOCAL AL SPAȚIILOR VERZI DIN INTRAVILANUL ORAȘULUI LUDUȘ”
15404.11.2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ÎNSCRIEREA DREPTULUI DE PROPRIETATE ÎN FAVOAREA STATULUI ROMÂN - DOMENIUL PUBLIC ȘI A DREPTULUI DE ADMINISTRARE ÎN FAVOAREA MINISTERULUI MEDIULUI, APELOR ȘI PĂDURILOR PRIN ADMINISTRAȚIA NAȚIONALĂ ”APELE ROMÂNE” ASUPRA TERENULUI EVIDENȚIAT ÎN C.F. NR. 58230 LUDUȘ, NR. CAD. 58230
15504.11.2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA HOTĂRÂRII NR. 35 DIN 29.07.2008, PRIN CARE A FOST ÎNFIINŢATĂ COMISIA DE CIRCULAŢIE RUTIERĂ A ORAŞULUI LUDUŞ
15604.11.2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA COMPONENŢEI COMISIEI DE EVALUARE PENTRU CONCESIONAREA BUNURILOR PROPRIETATE PUBLICĂ
15704.11.2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA HOTĂRÂRII NR. 242 DIN 20.10.2009, PRIN CARE S-A APROBAT COMPONENŢA COMISIEI PENTRU STABILIREA ORDINII DE PRIORITATE ÎN SOLUŢIONAREA CERERILOR DE LOCUINŢE SOCIALE ŞI DE LOCUINŢE DIN FONDUL LOCATIV DE STAT ŞI REPARTIZAREA ACESTORA
16904.11.2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND DESEMNAREA REPREZENTANȚILOR ÎN CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL GRĂDINIȚEI „CĂSUȚA FERMENCATĂ” LUDUȘ
17004.11.2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND DESEMNAREA REPREZENTANȚILOR ÎN CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL LICEULUI TEHNOLOGIC NR.1 LUDUȘ
17104.11.2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND DESEMNAREA REPREZENTANȚILOR ÎN CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL ȘCOLII GIMNAZIALE „IOAN VLĂDUȚIU” LUDUȘ
17204.11.2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND DESEMNAREA REPREZENTANȚILOR ÎN CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL ȘCOLII GIMNAZIALE NR.1 LUDUȘ
17304.11.2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND DESEMNAREA REPREZENTANȚILOR ÎN COMISIA PENTRU EVALUAREA ȘI ASIGURAREA CALITĂȚII DIN CADRUL LICEULUI TEHNOLOGIC NR.1 LUDUȘ
17404.11.2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA PROGRAMULUI DE ACȚIUNI PENTRU PREVENIREA ȘI ÎNLĂTURAREA EFECTELOR DĂUNĂTOARE ALE FENOMENELOR METEOROLOGICE PERICULOASE ȘI ASIGURAREA UNEI CIRCULAȚII FLUENTE PE PERIOADA DE IARNĂ 2020 – 2021
17504.11.2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA CONTULUI DE EXECUȚIE AL BUGETULUI LOCAL AL ORAȘULUI LUDUȘ LA 30 SEPTEMBRIE 2020
17604.11.2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA UTILIZĂRII SUMEI DE 176.000 DIN EXCEDENTUL BUGETAR AL ANILOR PRECEDENȚI PENTRU ACOPERIREA GOLULUI TEMPORAR DE CASA PE ANUL 2020
17710.11.2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL
17909.12.2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA STRATEGIEI DE DEZVOLTARE LOCALĂ A ORAȘULUI LUDUȘ PENTRU PERIOADA 2021-2027
18009.12.2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ÎNSCRIEREA IMOBILULUI „STRADA AVRĂMEȘTI” ÎN EVIDENŢELE DE PUBLICITATE IMOBILIARĂ, ÎN PROPRIETATEA ORAŞULUI LUDUŞ – DOMENIUL PUBLIC
18109.12.2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ÎNSCRIEREA IMOBILULUI „STRADA TURZII” ÎN EVIDENŢELE DE PUBLICITATE IMOBILIARĂ, ÎN PROPRIETATEA ORAŞULUI LUDUŞ – DOMENIUL PUBLIC
18209.12.2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ÎNSCRIEREA UNUI IMOBIL ÎN EVIDENŢELE DE PUBLICITATE IMOBILIARĂ, ÎN PROPRIETATEA ORAŞULUI LUDUŞ – DOMENIUL PRIVAT
18609.12.2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA REÎNNOIRII, PE O PERIOADĂ DE 1 AN, A CONTRACTELOR DE ÎNCHIRIERE PRIVIND TERENURILE APARŢINÂND DOMENIULUI PUBLIC ŞI PRIVAT AL ORAŞULUI LUDUŞ, PE CARE SUNT CONSTRUITE GARAJE AUTO, PENTRU ANUL 2021
18709.12.2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA FINANȚĂRII DE LA BUGETUL LOCAL A ACTIVITĂȚILOR SPORTIVE DERULATE DE ASOCIAȚIA CLUBUL SPORTIV MUREȘUL LUDUȘ, ÎN ANUL 2021
18810.12.2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND TRECEREA DIN DOMENIUL PUBLIC ÎN DOMENIUL PRIVAT AL ORAȘULUI LUDUȘ A UNOR BUNURI – MIJLOACE FIXE ÎN SCOPUL SCOATERII DIN FUNCȚIUNE ȘI VALORIFICĂRII
18910.12.2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND DESEMNAREA REPREZENTANȚILOR CONSILIULUI LOCAL ÎN CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL SPITALULUI „DR. VALER RUSSU” LUDUȘ
19010.12.2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA ORGANIGRAMEI ȘI A STATULUI DE FUNCȚII PENTRU APARATUL DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI ORAȘULUI LUDUȘ
19110.12.2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA CUANTUMULUI ȘI NUMĂRULUI BURSELOR ELEVILOR DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR DE STAT DIN SUBORDINEA CONSILIULUI LOCAL AFERENTE ANULUI ȘCOLAR 2020 – 2021
19214.12.2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA CONTULUI DE EXECUȚIE AL BUGETULUI LOCAL AL ORAȘULUI LUDUȘ LA 30 NOIEMBRIE 2020
19314.12.2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL
19414.12.2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE OPORTUNITATE, A MODALITĂȚII DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI DE DELEGARE, PRECUM ȘI A CONTRACTULUI DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIULUI DE TRANSPORT PUBLIC LOCAL, PRIN CURSE REGULATE, PE RAZA ORAȘULUI LUDUȘ
19514.12.2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PENTRU COMPLETAREA HCL NR. 131/2020 PRIVIND REGLEMENTAREA ACORDĂRII FACILITĂȚILOR LA TRANSPORTUL PUBLIC LOCAL DESFĂȘURAT PE RAZA ORAȘULUI LUDUȘ, MODIFICATĂ ȘI COMPLETATĂ
19614.12.2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA TARIFELOR PENTRU PRESTĂRILE DE SERVICII CU MIJLOACELE AUTO, UTILAJELE ȘI ECHIPAMENTELE DIN DOTAREA DIRECȚIEI „DRUMURI, INTERVENȚII, TRANSPORT ȘI ZONE VERZI”, TARIFE PENTRU PRESTAȚII SPECIFICE REALIZATE DE CĂTRE AUTORITATEA DE AUTORIZARE DIN CADRUL PRIMĂRIEI ORAȘULUI LUDUȘ PRECUM ȘI TARIFE PRACTICATE PENTRU GESTIONAREA CÂINILOR FARĂ STĂPÂN DIN ORAȘUL LUDUȘ
19714.12.2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PENTRU APROBAREA REGULAMENTULUI PRIVIND GESTIONAREA CÂINILOR FĂRĂ STĂPÂN, DIN ORAȘUL LUDUȘ
19815.12.2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA REGULAMENTULUI DE INSTITUIRE ȘI ADMINISTRARE A TAXEI SPECIALE DE SALUBRIZARE PENTRU FINANȚAREA SISTEMULUI DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DEȘEURILOR SOLIDE MENAJERE ȘI SIMILARE ÎN JUDEȚUL MUREȘ APROBAT PRIN HCJ 77/2019 ȘI APROBAREA TAXEI SPECIALE DE SALUBRIZARE PENTRU ANUL 2021, ÎN ORAȘUL LUDUȘ
19931.12.2020PROIECT DE HOTARARE PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL
20031.12.2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE ACTUALIZAT ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI ACTUALIZAȚI PENTRU PROIECTUL „REABILITARE, MODERNIZARE, EXTINDERE ȘI DOTARE CASĂ DE CULTURĂ DIN ORAȘUL LUDUȘ, JUD. MUREȘ”
20131.12.2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA PROIECTULUI „REABILITARE, MODERNIZARE, EXTINDERE ȘI DOTARE CASĂ DE CULTURĂ DIN ORAȘUL LUDUȘ, JUD. MUREȘ” ȘI A CHELTUIELILOR LEGATE DE PROIECT.