ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 57 din 3 iulie 2019 privind CODUL ADMINISTRATIV;
Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale republicată, modificată si completată;
Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali modificată si completată;
Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, modificată si completată;
Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici;
Legea nr. 477/2004 privind codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice, republicată, modificată si completată;
Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, modificată si completată;
Ordonanţa Guvernului nr.27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor;
Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, modificată si completată.
 

Actualizat in - 01.08.2023, la ora 08:58.