1. Aprobarea proceselor verbale de la şedinţa ordinară a Consiliului local Luduş din data de 15 decembrie 2020 și de la ședințele extraordinare din data de 23 decembrie 2020 și 14 ianuarie 2021.

2.  Raport privind activitatea desfăşurată de Poliția orașului Luduș în anul 2020;

3.  Raport privind activitatea desfăşurată de Poliția locală Luduș în anul 2020;

           4. Raport privind activitatea desfășurată de Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență în anul 2020;

            5. Raport de informare privind activitatea asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav, angajați în cadrul Direcției de Asistență Socială – semestrul II 2020;

            6. Rapoarte privind activitatea desfăşurată de  consilierii locali în anul 2020;

7.  Rapoarte privind activitatea desfășurată de comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Luduș în anul 2020;

8. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea HCL nr. 71/2020 privind indexarea impozitelor și taxelor locale și a altor taxe asimilate acestora, precum și a limitelor amenzilor pentru anul 2021;

9. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea HCL nr. 152/2020 privind aprobarea Procedurii de anulare a accesoriilor aferente obligațiilor bugetare principale restante la data 31 martie 2020 inclusiv, datorate bugetului local de către contribuabilii de pe raza administrativ-teritorială a orașului Luduș;

10.  Proiect de hotărâre  privind  înscrierea  imobilului „strada Avram Iancu” în evidenţele de publicitate imobiliară, în proprietatea Oraşului Luduş – domeniul public;

11. Proiect de hotărâre privind cedarea folosinţei gratuite asupra unei părți din imobilul situat pe str. Vânătorilor, nr. 1, orașul Luduș către Grădinița ”Căsuța Fermecată”;

12. Proiect de hotărâre privind cesiunea contractului de concesiune nr. 8 din 03.05.2005, de la d-na Moldovan Hajnal către dl. Hagău Vlad-Ioan;

13. Proiect de hotărâre privind rezilierea contractului de închiriere nr. 286 din 13.11.2014, încheiat între autoritatea locală şi dl. Cozma Marius-Cosmin;

14. Proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de comodat încheiat între autoritatea locală şi Inspectoratul de Jandarmi Judeţean „Colonel Sabin Motora” Mureş;

15. Proiect de hotărâre privind reînnoirea contractului de concesiune nr. 304 din 22.11.2010, încheiat între autoritatea locală şi S.C. Profilantropia FL S.R.L.;

16. Proiect de hotărâre privind repartizarea locuinţei pentru tineri, destinată închirierii, din str. Zăvoiului, bl. 17, et. I, ap. 5, către d-na Bakk Jolán;

17. Proiect de hotărâre privind repartizarea locuinţei pentru tineri, destinată închirierii,din str. Zăvoiului, bl. 15, mansardă, ap. 19, către d-na Lechințan Annamaria;

18. Proiect de hotărâre privind repartizarea locuinţei pentru tineri, destinată închirierii,din str. Zăvoiului, bl. 17, mansardă, ap. 9, către d-na Magdău Ancuța;

19. Proiect de hotărâre privind repartizarea locuinţei pentru tineri, destinată închirierii,din str. Zăvoiului, bl. 11,sc. B, ap. 9, către dl. Racovițan Ioan-Andrei;

20. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei și a statului de funcții pentru aparatul de specialitate al primarului orașului Luduș;

21. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind atestarea administratorilor de condomenii din orașul Luduș;

22. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Planului de Acțiuni privind lucrările ce trebuie executate,  în anul 2021, de către beneficiarii  Legii nr. 416/2001;

23. Diverse.

- Raportul de activitate al societății Administrativ Serv Luduș SRL

 Suplimentarea ordinii de zi, pentru şedinţa ordinară din data de 26 ianuarie 2021

24. Proiect de hotărâre privind organizarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat a orașului Luduș, pentru anul școlar 2021 – 2022 ;

25. Proiect de hotărâre privind neasumarea responsabilității organizării și derulării la nivel local a procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative, aferente programului, pentru anii școlari 2021–2022 și 2022–2023;

26. Proiect de hotărâre privind actualizarea componenței Consiliului de administrație al Spitalului Orășenesc „Dr. Valer Russu” Luduș;

27. Proiect de hotărâre privind aprobarea rezilierii Contractului nr. 832 din 27.03.2019 de delegare a gestiunii activităţilor de colectare şi transport a deşeurilor municipale şi a altor fluxuri de deşeuri, componente ale serviciului de salubrizare al judeţului Mureş, zona 1 Sînpaul;

28. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții şi a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „Creșterea eficienței energetice în clădiri rezidențiale din orașul Luduș - Componenta 1 Decembrie 1918 nr. 19”;

29. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanţare şi a cheltuielilor aferente pentru proiectul „Creșterea eficienței energetice în clădiri rezidențiale din orașul Luduș - componenta 1 Decembrie 1918 nr. 19”, cod SMIS 139503;

 

 

 

Actualizat in - 26.01.2021, la ora 08:55.