1.   Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Modernizare strada 1 Mai";
  2. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Modernizare strada Mureşului şi strada Crângului";
  3. Proiect de hotărâre privind mandatul dat reprezentantului autorităţii de a vota în Adunarea Generală a A.D.I. „AQUA INVEST MUREŞ" aprobarea proiectului Actului Adiţional la Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apă şi de Canalizare privind actualizarea tarifelor serviciilor conexe aplicate de S.C.„Compania Aquaserv" S.A.;

  4. Proiect de hotărâre privind aprobarea unui sprijin financiar de la bugetul local pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, de pe raza oraşului Luduş, selecţionate conform Regulamentului aprobat prin HCL nr. 43 din 25 martie 2016;
  5. Proiect de hotărâre privind aprobarea finanţării nerambursabile din bugetul local al Oraşului Luduş pentru proiectele selecţionate conform HCL nr. 250/15.12.2014 modificată şi completată prin HCL nr. 42/15.03.216, în anul 2016;
  6. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei şi a statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al Primarului oraşului Luduş;

 

Actualizat in - 20.05.2016, la ora 11:19.