1. Aprobarea proceselor verbale de la şedinţa ordinară a Consiliului local Luduş din data de 25 aprilie 2023, de la ședințele extraordinare din data de 9 mai 2023 și de la ședința extraordinară din data de 26 mai 2023.

2. Proiect de hotărâre privind modificarea Regulamentului de organizare și funcționare a parcărilor publice aflate pe raza orașului Luduș;

3. Proiect de hotărâre privind cedarea folosinţei gratuite a imobilului situat pe str. Vânătorilor, nr. 1, orașul Luduș către Grădinița „Căsuța Fermecată”;

4. Proiect de hotărâre privind  prelungirea contractului de închiriere nr. 24 din 01.06.2001, încheiat între autoritatea locală şi d-na Stoica Andreia-Brîndușa;

5. Proiect de hotărâre privind prelungirea  contractului de închiriere nr. 217 din 11.06.2013, încheiat între autoritatea locală şi S.C. Copy Tech Computer S.R.L.;

6. Proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de închiriere nr. 348  din 06.06.2013, încheiat între autoritatea locală şi d-na Marian Aurelia;

7. Proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de închiriere nr. 221  din 30.05.2018, încheiat între autoritatea locală şi dl. Cazac Augustin - Ovidiu;

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei de dezvoltare locală a orașului Luduș pentru perioada 2021 – 2027 – varianta actualizată;

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea notei conceptuale și a temei de proiectare pentru obiectivul de investiții „Construire și dotare corp nou Școala Gimnazială nr. 1 Luduș”;

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei contractelor de mandat încheiate între autoritatea publică locală și administratorii provizorii desemnați ai societății Administrativ Serv Luduș SRL;

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea Componentei integrale a Planului de selecție – Profilul candidaților pentru poziția de membri în Consiliul de administrație, Matricea Consiliului de administrație și modelul Anunțului privind selecția pentru membrii Consiliului de Administrație pentru societatea ADMINISTRATIV SERV LUDUȘ SRL;

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea protocolului de colaborare între UAT Orașul Luduș și Asociația „Floare de Nu-Mă-Uita” în vederea organizării manifestării „Roșiori în Sărbătoare”;

13. Proiect de hotărâre privind prelungirea liniei de credit aprobată prin H.C.L. nr. 131 din 16 septembrie 2019 și modificată prin H.C.L. nr. 69 din 27 aprilie 2021, de către S.C. ADMINISTRATIV SERV LUDUȘ S.R.L.;

14. Proiect de hotărâre privind transmiterea, fără plată, a materialelor de natura obiectelor de inventar aparținând U.A.T. Oraș Luduș către Grădinița „Căsuța Fermecată” Luduș;

15. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local;

16. Diverse.

                        Adresa Consiliului Județean Mureș înregistrată sub nr. 25.760/03.05.2023;

 

Suplimentarea ordinii de zi, pentru şedinţa ordinară din data de 30 mai 2023

  17. Proiect de hotărâre privind neasumarea responsabilității organizării și derulării la nivel local a procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziția produselor aferente programului, pentru anii școlari 2023 – 2024 și 2024 – 2025;

18. Proiect de hotărâre privind dezmembrarea imobilului înscris în CF nr. 55861 Luduș;

19. Proiect de hotărâre privind întabularea dreptului de proprietate asupra imobilului în suprafață de 12.255 mp în evidențele de publicitate imobiliară, în favoarea orașului Luduș - domeniul public;

 

Actualizat in - 26.05.2023, la ora 15:15.