1. Aprobarea procesului verbal de la şedinţa ordinară a Consiliului local Luduş din data de 10 noiembrie 2020;

2. Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea Strategiei de  dezvoltare  locală a orașului Luduș pentru perioada 2021-2027;

3. Proiect de hotărâre privind înscrierea imobilului „strada Avrămești” în evidenţele de publicitate imobiliară, în proprietatea Oraşului Luduş – domeniul public;

4. Proiect de hotărâre privind înscrierea imobilului „strada Turzii” în evidenţele de publicitate imobiliară, în proprietatea Oraşului Luduş – domeniul public;

5. Proiect de hotărâre privind înscrierea unui imobil în evidenţele de publicitate imobiliară, în proprietatea Oraşului Luduş – domeniul privat;

6. Proiect de hotărâre privind cesiunea contractului de concesiune nr. 13 din 21.05.1998, de la dl. Guță Ioan către dl. Boroș Ioan și d-na Boroș Maria;

7. Proiect de hotărâre privind prelungirea  contractului de închiriere nr. 20 din 20.12.2002, încheiat între autoritatea locală şi d-na Matei Estere-Letiţia;

8. Proiect de hotărâre privind prelungirea  contractului de închiriere nr. 309 din 22.12.2010, încheiat între autoritatea locală şi d-na Matei Estere-Letiţia;

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea reînnoirii, pe o perioadă de 1 an, a contractelor de închiriere privind terenurile aparţinând domeniului public şi privat al oraşului Luduş, pe care sunt construite garaje auto, pentru anul 2021;

10.Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea finanțării de la bugetul local a activităților sportive derulate de Asociația Clubul Sportiv Mureșul Luduș, în anul 2021;

11. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Orașului Luduș a unor bunuri – mijloace fixe în scopul scoaterii din funcțiune și valorificării;

12. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local în Consiliul de Administrație al Spitalului „Dr. Valer Russu” Luduș;

13. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei și a statului de funcții pentru aparatul de specialitate al primarului orașului Luduș;

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului și numărului burselor elevilor din învățământul preuniversitar de stat din subordinea Consiliului local aferente anului școlar 2020 – 2021;

15. Diverse.

 

Suplimentarea ordinii de zi, pentru şedinţa ordinară din data de 15 decembrie 2020 

 

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului local al orașului Luduș la 30 noiembrie 2020;

17. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local;

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de oportunitate, a modalității de atribuire a contractului de delegare, precum și a contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local, prin curse regulate, pe raza orașului Luduș;

19. Proiect de hotărâre pentru completarea HCL nr. 131/2020 privind reglementarea acordării facilităților la transportul public local desfășurat pe raza orașului Luduș, modificată și completată;

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru prestările de servicii cu mijloacele auto, utilajele și echipamentele din dotarea Direcției „Drumuri, Intervenții, Transport și Zone Verzi”, tarife pentru prestații specifice realizate de către autoritatea de autorizare din cadrul Primăriei orașului Luduș precum și tarife practicate pentru gestionarea câinilor fară stăpân din orașul Luduș;

21. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea câinilor fără stăpân, din orașul Luduș;

22. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Regulamentului de instituire și administrare a taxei speciale de salubrizare pentru finanțarea Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor solide menajere și similare în județul Mureș aprobat prin HCJ 77/2019 și aprobarea taxei speciale de salubrizare pentru anul 2021, în orașul Luduș;

 

Actualizat in - 16.12.2020, la ora 15:42.