1. Aprobarea proceselor verbale de la şedinţa ordinară a Consiliului local Luduş din data de 25 aprilie 2017 şi de la şedinţa extraordinară din data de 4 mai 2017;

2. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea hotărârii nr. 207 din 23.10.2014, actualizată, prin care s-a reglementat acordarea facilităţilor la transportul public local desfăşurat pe raza oraşului Luduş;

3. Proiect de hotărâre privind actualizarea Strategiei de Dezvoltare Locală a orașului Luduș pentru perioada 2014-2020;

4. Proiect de hotărâre privind dezmembrarea terenului înscris în C.F. nr. 52084 Luduş;

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării locuinţei disponibile din fondul locativ de stat din str. Bradului, bl. 5, sc. A, ap. 5, către d-ra Haiduc Emanuela;

6. Proiect de hotărâre privind reînnoirea contractului de concesiune nr. 1 din 10.05.2002, încheiat între autoritatea locală şi dl. Stoica Pompei-Aurel;

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea cesiunii contractului de concesiune nr. 11 din 07.04.2004, de la d-na Necula Daniela către dl. Raț Gheorghe-Daniel;

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea cesiunii contractului de concesiune nr. 317 din 20.11.2009, de la dl. Sărac Daniel și d-na Sărac Ancuța-Daria către dl. Tálas Elemér-Huba și d-na Tálas Ingrid;

9. Proiect de hotărâre privind stabilirea modalităţii de administrare a serviciului public de salubrizare al orașului Luduș;

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea caietului de sarcini al serviciului de salubrizare a orașului Luduș;

11. Proiect de hotărâre privind acordarea indemnizației de îngrijire pentru bolnavul cu handicap grav GYARMATI ȘTEFAN;

12. Proiect de hotărâre privind acordarea indemnizației de îngrijire pentru bolnava cu handicap grav COMAN ANA;

13. Proiect de hotărâre privind acordarea indemnizației de îngrijire pentru bolnava cu handicap grav OLTEAN VICTORIA;

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea finanțării nerambursabile din bugetul local al Orașului Luduș pentru proiectele selecționate conform HCL nr. 250/15.12.2014 modificată și completată prin HCL nr. 42/15.03.2016, în anul 2017;

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului Adițional la Protocolul de colaborare încheiat între UAT Oraș Luduș și Asociația Culturală „Tradițional de Transilvania”, Anexă la HCL nr. 46/28.03.2017;

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție a bugetului de venituri și cheltuieli al orașului Luduș pe trimestrul I 2017;

17. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local;

18. Diverse.

Actualizat in - 22.05.2017, la ora 10:10.