Ordinea de zi

1. Proiect de hotărâre privind încetarea de drept a mandatului de consilier local al d-lui Grama Vasile Dorin;


2. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier local al d-nei Stînă Paula Lucia Mihaela;

3. Proiect de hotărâre privind vânzarea, în baza Decretului-Lege nr. 61/1990, a locuinţei situate în Luduş, str. Bradului, bl. 5, sc. A, ap. 5, către d-na Tătar Claudia;

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea cesiunii contractului de concesiune nr. 10 din 07.08.1995, de la dl. Călugăr Ilie către d-na Călugăr Lina;

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea încetării contractului de concesiune nr. 9 din 03.05.2005, încheiat între autoritatea locală şi d-na Giurgea Ana;

6. Proiect de hotărâre privind închirierea, prin negociere directă, a suprafeţei de 12,04 mp din str. Lăcrămioarei, bl. 1, sc. B, către Mireştean Olimpiu-Gabriel şi Mireştean Cosmina-Emilia, pentru realizarea accesului către imobil;

7. Proiect de hotărâre privind repartizarea locuinţei pentru tineri, destinată încliirierii, din str. Zăvoiului, bl. 11, sc. B, ap. 4, către d-na Ignat Luiza-Dana;

8. Proiect de liotărâre privind repartizarea locuinţei pentru tineri, destinată închirierii, din str. Zăvoiului, bl. 11, sc. B, ap. 5, către d-ra Chiorean loana-Florina;

9. Proiect de hotărâre privind încetarea contractului de închiriere încheiat între autoritatea locală şi dl. Paul Viorel-Adrian, având ca obiect locuinţa pentru tineri din str. Zăvoiului, bl. II, sc. B, ap. 18;

10. Proiect de hotărâre privind repartizarea locuinţei pentru tineri, destinată închirierii, din str. Zăvoiului, bl. 11, sc. B, ap. 18, către d-na Gongolea Ana-Maria;

11. Proiect de hotărâre privind dezmembrarea terenului aparţinând domeniului privat al Oraşului Luduş, situat în oraşul Luduş, str. GaroUţei, FN;

12. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei unor contracte de închiriere;

13. Proiect de hotărâre privind modificarea hotărârii nr. 35 din 29.07.2008, prin care a fost înfiinţată Comisia de circulaţie rutieră a Oraşului Luduş;

14. Proiect de hotărâre privind modificarea hotărârii nr. 116 din 23.12.2008, prin care a fost constituită Comisia de analiză şi soluţionare a cererilor de repartizare a suprafeţelor de teren destinate construcţiei de locuinţe pe strada Sub Pădure;

15. Proiect de hotărâre privind modificarea hotărârii nr. 143 din 18.06.2009, prin care s-a aprobat componenţa comisiei de evaluare pentru concesionarea bunurilor proprietate publică;

16. Proiect de hotărâre privind modificarea hotărârii nr. 202 din 25.08.2009, prin care a fost constituită Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism;

17. Proiect de hotărâre privind modificarea hotărârii nr. 242 din 20.10.2009, prin care s-a aprobat componenţa Comisiei pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe sociale şi de locuinţe din fondul locativ de stat şi repartizarea acestora;

18. Proiect de hotărâre privind modificarea hotărârii nr. 221 din 19.10.2010, prin care s-a aprobat Regulamentul privind închirierea bunurilor aparţinând unităţii administrativ-teritoriale Luduş;

19. Proiect de hotărâre privind modificarea hotărârii nr. 222 din 19.10.2010, prin care s-a aprobat Regulamentul privind procedura de vânzare a terenurilor din domeniul privat al Oraşului Luduş;

20. Proiect de hotărâre privind revocarea hotărârii Consiliului Local nr. 35 din 22.03.2012;

21. Proiect de hotărâre privind concesionarea, prin negociere directă, a suprafeţei de 10,13 mp din str. Viitorului, bl. 2, către dl. Popescu Vlad-Dumitru şi d-na Popescu Andreia-Alina, pentru construirea unui balcon;

22. Proiect de hotărâre privind radierea dreptului de administrare asupra unei suprafeţe de teren de 3108 mp, înscris în C.F. nr.l839 Gheja, nr. top 480/6/1/1/4;

23. Proiect de hotărâre privind aprobarea sumei de 6000 lei de la bugetul local pentru Şcoala Generală nr.l Luduş în vederea participării la tabăra de pregătire centralizată;

24. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 6.500 lei, în vederea decontării cheltuielilor necesare deplasării Ansamblului de dansuri populare „Transilvania" la Festivalul Internaţional de Folclor „Dobroge, mândră grădină" din jud. Constanţa, în perioada 03 - 09 iulie 2012;

25. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 1.000 lei, în vederea asigurării cheltuielilor necesare participării Ansamblului de dansuri populare „Ardealul" la Festivalul Interjudeţean Folcloric de copii „Cântec, joc şi voie bună la poalele Clujului", din data de 4 august 2012 ;

26. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 5.000 lei, în vederea asigurării cheltuielilor necesare participării Ansamblului de dansuri populare „Ardealul" la Festivalul Internaţional de folclor „ Balkan Fest Folk", din Bulgaria, în perioada 26 august - 5 septembrie 2012;

27. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 5.500 lei de la bugetul local în vederea editării a două volume de publicistică ale autorului loan Andreiu Borgovan;

28. Proiect de hotărâre privind numirea unui reprezentant al Consiliului local în Consiliul de Administraţie la Grădiniţa cu Program Prelungit nr.2 Luduş;

29. Proiect de hotărâre privind desemnarea, în locul d-lui Kis Istvan a unui reprezentant al Consiliului local în Consiliul de administraţie la Şcoala Generală nr. 1 Luduş;

30. Proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârilor Consiliului Local nr. 53 din 22.03.2012 şi nr. 68 din 18.04.2012;

31. Proiect de hotărâre privind acceptarea donaţiei unor bunuri;

32. Proiect de hotărâre privind aprobarea criteriilor, procedurilor şi atribuţiilor specifice ocupării postului de administrator public în cadrul aparatului de specialitate al primarului;

33. Proiect de hotărâre privind acordarea indemnizaţiei de îngrijire pentru bolnava cu handicap grav HENTEŞ MĂRIA prin reprezentant legal POP MĂRIA;

Diverse

Actualizat in - 06.07.2012, la ora 14:05.